İşletmelerin büyüklüğü, faaliyet bölgesi ve faaliyet alanına göre finans yöneticilerinin görevleri değişiklik gösterebilir. Küçük işletmelerde finans yöneticileri aynı zamanda muhasebe işlevini de yerine getirir. Temel olarak kaynak temin etmek, gerekli ham madde ve mal alışlarını düzenlemek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek gibi görevleri üstlenir. İşletmenin hacmi büyüdükçe, finans yöneticisinin görevlerinde de artış olur. Plan ve bütçeler yapmak, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek, alacakları yönetmek, finans kuruluşlarıyla olan ilişkileri düzenlemek gibi ek görevler üstlenir.

Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir

Yabancı ülkelerle ilişkisi olan, ithalat-ihracat yapan işletmelerde ise, finans yöneticisi makro ekonomik analizler yapmak, yabancı paraların yönetimini gerçekleştirmek zorunda kalır. Ticaret işletmelerinde stok yönetimi önem kazanırken, üretim işletmelerinde üretim maliyetlerinin kontrolü de finans yöneticisinin görev kapsamı içerisinde yer alır.

Finans yöneticisinin görevlerini özetleyecek olursak:
– İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak. Öz sermaye ile borçlanma arasında tercihte bulunmak. Finansal kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak. Hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymet ihraçlarını gerçekleştirmek.

– Yatırım kararları almak. Sahip olunan fonları dönen ve duran varlıklar arasında işletme yararına değerlendirmek. Dönen ve duran varlıklara yatırım yaparken kârlılık ve risk arasında denge kurmak.

– Finansal planlama ve bütçeler yapmak. İşletmenin makro ve mikro hedefleri doğrultusunda stratejik kararları plan ve bütçelere dönüştürerek sayısal hale getirmek.

– Finansal analiz ve denetimi gerçekleştirmek. işletmenin mali tablolarından yararlanarak, işletmenin ve çalışanların performansını ölçmek. işletme faaliyetlerini her aşamada denetleyerek her türlü suiistimallerin önüne geçmek.

– Başka işletmelerle birleşme, satın alma gibi özel durumlarda çözümler üretmek. Kriz yönetim planları hazırlayarak, öngörülmeyen durumlardan işletmenin en az zararla çıkmasını sağlamak.